Buradasınız

KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA ÖZELGELER

KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA ÖZELGELER

 TarihSayıBaşlık
106/08/201556-165.01.05[23]-761416306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kullanılan kredilerde KKDF uygulması hk.
219/06/201556-165.01.04[19]-59291Yurt dışı döviz kredilerinin erken kapatılması durumunda KKDF uygulaması
314/05/201556-165.01.03[235]-46797Antrepodaki malın 3. kişi tarafından ithalinde KKDF
406/04/201570903105-165.01.02[20]-E.33390İthalat Bedeli Transferi
520/02/201570903105-165.01.03[230]-15979Yurtdışı kullanılan kredi ile ilgili olarak kreditör değişikliği yapılması durumunda kredi tutarına KKDF hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.
619/02/201570903105-165.01.03[217]-15910Yatırım Teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek makinalar nedeniyle kullanılacak kredilerde KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.
726/01/201570903105-165.01.03[227]-6361Yatırımlar kapsamında 4 No.lu Hava Ayrıştırma Tesisi ithalatında KKDF uygulaması hk.
826/11/201470903105-165.01.03[220]-114695Yurt dışında bulunan müşteriye yapılan satışla (ihracat) ilgili olarak müşterinin ülkesindeki yerleşik banka aracılığı ile açılan akreditifin akreditifi açan banka nezdinde iskonto ettirilmesi halinde KKDF uygulaması hk.
924/07/201470903105-165.01.02[16]İthalat bedelinin finansman şirketince peşin olarak ihracatçıya ödenmesi durumunda KKDF uygulaması hk.
1014/07/201470903105-165.01.03[208]-74209İhraç edilen eşyalardan bir kısmının alıcı tarafından kalite şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle iade edilmesi halinde KKDF uygulaması hk.
1127/06/201470903105-165.01.03[204]-68395Yurt içinde yapılan mal satışlarından doğan alacakların yut içinde ve yurt dışında iskonto işleminde KKDF uygulaması hk.
1211/06/201470903105-165.01.03[205]-62619Gemi ithalatında KKDF uygulması hk.
1327/05/201470903105-165.01.03[201]-57022Yurt dışından yapılan ithalatlarda KKDF uygulması hk.
1408/04/201470903105-165.01.02[12]-39861Peşin ihracaat bedelinin ihracaat gerçekleşmeden iade edilmesi durumunda KKDF uygulaması hk.
1514/02/201470903105-165.01.03[187]-182843102.10 GTİP numaralı \'üre\' isimli eşyanın sanayi amaçlı ithalinde KKDF uygulaması hk.
1629/01/201470903105-165.01.03[143]-10181Basit usulde vergiye tabi kişilerin işyeri/ ticari araç alım kredilerinde KKDF muafiyeti uygulayabilmek için, satıcının vergi mükellefi olup olmadığı hk.
1711/11/201370903105-165.01.03[153]-112106Kömür ithalatının Merkez Bankasının 96/2 sayılı genelgesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.
1823/10/201370903105-622.01[5601-1399]-46579Mal mukabili ödeme şekline göre yapılan kitap ithalatında KKDF uygulaması hk.
1916/05/201370903105-165.01.03[120]-42898Merkez ile şubeleri arasında para ve mal alış-verişi hk.
2006/03/201395723458-165.01.03[122]-18745Muafiyet ve istisna hk.
2122/01/201370903105-165.01.03[120]-42898Firma merkezi ile şubenin para alış verişlerinin kredi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile merkez tarafından şubeye gönderilen ticari eşyaların bedellerinin sonradan ödenmesi halinde KKDF ödenip ödenmeyeceği hk.
2208/08/2012B.07.1.GİB.0.02.68-165.01.03Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen modernizasyon projesinin finansmanı amacıyla bir uluslararası finans kurumundan Türk Lirası cinsinden 4 yıl vadeli kredi kullanılması hk.
2306/06/2012B.07.1.GİB.0.06.68-165.01.03Döviz kredileri hk.
2419/04/2012B.07.1.GİB.0.06.68-165.01.03Yurt dışından getirilen malların transit ticaret yoluyla yurt dışına gönderilmesi durumunda KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.
2523/03/2012B.07.1.GİB.0.06.68-165.01.03Türkiye'de yerleşik gerçek kişilere bir yıldan uzun vadeli olarak ticari veya mesleki amaçla kullanılan döviz kredilerinin 1 yılı geçmeden kapatılması hk.
2607/03/2012B.07.1.GİB.0.06.68.165.01.03Merkez Bankasının 96/2 sayılı Genelgesinin (2) numaralı bölümünün vesaik mukabili işlemleri kapsayıp kapsmadığı hk.
2712/01/2012B.07.1.GİB.0.06.68-165.01.03Antrepodan satın alınacak yatırım teşvik belgesinde yer alan eşyaların ithali hk.
2830/12/2011B.07.1.GİB.0.06.68.165.01.03Yurt dışında yerleşik ihracatçı firmanın Türkiye\\\'de açtıracağı hesaba ithalattan önce yatırılan ithalat bedelinin peşin ödeme olarak kabul edilip edilmeyeceği hk.
2930/12/2011B.07.1.GİB.0.68-165.01.03/Amonyak isimli eşyanın tarımsal amaçlar dışındaki amaçlarla ithal edilmesi halinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.
3006/05/2011B.07.1.GİB.0.06.68-165.01.03Şirket ortağı tarafından sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi amacıyla kullanılan banka kredileri hk.
3127/04/2011B.07.1.GİB.0.06.68-165.01.03Yurt içinden alınan döviz kredileri hk.
3222/04/2011B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere yurt içi bankalardan sağlanacak kredilerin istisna kapsamında olup olmadığı hk.
3322/04/2011B.07.1.GİB.0.06.68.165.01.03İthalat işleminin gerçekleşmemesi sonucu devlete kalan ürünler hk.
3428/05/2010B.07.1.GİB.0.06.68-165.03Yatırım teşvik belgesi kapsamında 29.07.2004 tarihinden önce kullanılan kredilere uygulanması gereken KKDF oranı hk.
3507/05/201068/6802-2Türkiye’de mukim firmaların Türkiye sınırları dâhilinde serbest bölge şubelerinden Serbest Bölge İşlem Formu (SBİF) tahtında başka bir ülkeye yapacakları sevkıyatlar ile serbest bölgelerde yerleşik firmalar tarafından serbest bölgelerde üretilerek bir başka ülkeye yapılacak sevkıyatlara ilişkin işlemlerin İhracat 2008/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde kaynak kullanımını destekleme fonu istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.
3613/04/2010B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2Ölüm sebebiyle eşlerden birinin diğer mirasçıların kredi konusu konuttaki hisselerini satın alması hk.
3713/04/2010B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2Vadeli akreditif kapsamında ithalat bedelinin, vadesi bir yıldan kısa yurtdışı kredi ile ödenmesi durumunda sadece vadeli akreditif nedeniyle ithalat bedelinin KKDF kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.
3822/02/2010B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7Yapılan ithalatın bedelinin yurt dışındaki bir banka aracılığı ile yine yurt dışındaki bir bankaya ödenmesi halinde KKDF uygulaması hk.
3915/01/2010B.07.1.GİB.0.01.68/6802-2Yurt dışında mukim bir bankadan alınan kredinin 1 yıldan önce yurt içi şubesine devredilmesi halinde KKDF hk.
4015/01/2010B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2İthalatta tevsik edici belgeler hk.
4125/11/2009B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2Türkiye’de yerleşik şirketlerce yurt dışında yerleşik bir bankadan kullanılan döviz cinsinden ve ortalama vadesi bir yıldan uzun olan kredilerin sözleşmelerinin yurt dışı banka tarafından 1 yıl dolmadan Bankanıza devredilmesi durumunda bu krediler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu hesaplanması gerekip gerekmediği hakkında
4219/11/2009B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2Konut ve yapı tasarrufu kredileri ile gerçek kişilere kendi ihtiyaçları için kullandırılan konut inşaat kredileri, fona kesinti yapılmayacak işlemler hakkında…
4326/10/2009B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2Türkiye’de yerleşik gerçek kişilere bir yıldan uzun vadeli olarak ticari veya mesleki amaç dışında kullandırılacak döviz kredilerinde, kredinin kullandırıldığı tarihteki Türk Lirası karşılığı üzerinden % 10 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması ve kredinin kullandırıldığı tarihi takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar bu kesintilerin beyan edilerek ödenmesi gerektiği hakkında.
4423/10/2009B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/İhracat yapılan müşterilerin firmaya olan borçlarından dolayı alınan çeklerin, ithalat nedeniyle borçlanılan firmalara “banka transferi olmaksızın” verilmesi durumunda, yapılacak ithalat işlemleri üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ödenip ödenmeyeceği hususunda
4523/10/2009B.07.1.GİB.0.06.68-165.03İthalat, İhracat ve görünmeyen işlemlerden doğan alacak ve borçlarını, yurt dışı grup şirketlerinin borç ve alacaklarına mahsup edilmesi hk.
4607/09/2009B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2Donuk alacak durumuna düşmüş krediler nedeniyle iptal edilen gelir tahakkukları üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerektiği hakkında….
4703/09/2009B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7Önceden peşin olarak gerçekleştirilen ithalatlar için sonradan yapılan fark ödemeleri üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda…
4828/08/2009B.07.1.GİB.0.02.68/6802-Yapılan ithalat üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda….
4929/07/2009B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/Şirketin yurt dışından kullandığı TL kredisi sebebiyle, sözleşme gereğince vade sonunda tahakkuk edecek faiz tutarı üzerinden tahakkuk tarihi itibariyle % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında…
5023/07/2009B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7Gerçek kişilere menkul kıymet alım satımı amacıyla kullandırılan krediler hk.
5119/06/2009B.07.1.GİB.0.02.68/6800-7Standart dışı külçe altın ithalatının kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.
5216/06/2009B.07.1.GİB.0.02.68/6808-2Mülga kooperatifçilik tanıtma ve eğitim fonu hk.
5303/06/2009B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7Merkez Bankasının 96/2 sayılı Genelgesi hk.
5407/05/2009B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi hk.
5529/04/2009B.07.1.GİB.0.68/6802-7Türkiye’de kullanılmak üzere yurt dışında yerleşik kişilere açılan döviz veya YTL kredilerinin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olup olmayacağı hk
5625/03/2009B.07.1.GİB.0.02.68/6802-Akreditif işlemlerinde mal bedellerinin müşteriden tahsil edilmesi ve geçici bir hesapta tutulması kaydıyla transferin iki günlük valör ile ancak vesaiki gönderen banka isminin belirlendiği tarihte gerçekleştirilmesinin mümkün olup olmadığı
5724/03/2009B.07.1.GİB.0.01.68/6802-7Banka ve sigorta muameleleri vergisi ve kaynak kullanımını destekleme fonu istisnası uygulanan kredi konusu konutun bir süre sonra üçüncü bir kişiye satılması ve bu satış işleminin tapu idaresince veya kredi alan müşteri ya da konutu satın alan üçüncü kişi tarafından bankaya bildirilmesi halinde söz konusu krediye KKDF ve BSMV istisnası uygulamasına devam edilip edilmeyeceği ile bu konutun satışının banka ipoteği ile birlikte yapılması durumunun farklılık arz edip etmeyeceği
5824/03/2009B.07.1.GİB.0.01.68/6802-2Konut Kredileri
5923/03/2009B.07.1.GİB.0.02.68./6802İhracat kredi ve ihracat kredisi garanti kuruluşlarının garantisi kapsamında yurt dışından sağlanan kredilerin doğrudan yurt dışındaki ihracatçıya ödenmesi durumunda KKDF uygulaması
6023/01/2009B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7Faiz tahakkukunun ara dönemlerde yapıldığı ancak anapara ödemesinin tamamının vade sonunda bir kerede tahsil edildiği dövize endeksli tüketici kredilerinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin ne şekilde hesaplanacağı
6122/01/2009B.07.1.GİB.0.02.68/6800-7Dövize endeksli kredilerde fon kesintisi
6231/10/2008B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7Ödemenin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce yapıldığının yurt dışındaki ihracatçı firma ile ödemeyi yapan firmadan alınacak ispat kabiliyeti olan yazı ve belgelerle ilgili gümrük idaresine tevsik edilmesi durumunda, sözü edilen ithalat üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığı hakkında
6330/10/2008B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2Kullanılan kredi ile satın alınan ticari araçların işletme aktifine kaydedildiğinin ilgili bankaya tevsik edilmesi durumunda yersiz yapılan fon kesintisinin iadesi mümkün bulunduğu hakkında.
6421/10/2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra yapılacak fark mal bedeline ilişkin transferler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında.
6517/09/2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2Vadeli ithalat işlemlerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında….
6616/09/2008B.07.1.GİB.0.68/6802-7Devir işlemi yapılan krediden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında….
6711/09/2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak vadeli ithalat işlemlerinden, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığı hakkında…
6827/08/2008B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2Kesintiye tabi tutulmayan ancak amacına uygun olarak kullanılmadığı daha sonra anlaşılan konut kredilerine ilişkin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ve cezai faizin ödenmesinden Bankanın sorumlu tutulacağı hakkında….
6904/08/2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-İthalat işlemlerinin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı hakkında…
7001/08/2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2İhracat faturalarına istinaden YTL bazında faktoring işlemi yapılması halinde bu işlem için fon sağlamak amacıyla faktoring şirketleri tarafından bankalardan kullanacak krediler üzerinden % 0 oranında fon kesintisi yapılması gerektiği hakkında….
7121/07/2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek bir geminin satın alınması amacıyla kullanılan krediler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerektiği hakkında…
7214/07/2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-Yurt dışından sağlanan kredinin kısım kısım kullanılması ve söz konusu kredi geri ödemelerinin kısım kısım gerçekleştirilmesi hk.
7304/07/2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2Bankadan kullanılan ev geliştirme kredisinin yukarıda açıklanan şartlara uygun olması kaydıyla fon kesintisine tabi tutulmaması gerekmekte olup, yukarıda açıklanan şartlara aykırı olarak yapılmış bir fon kesintisi varsa fazla veya yersiz yapılmış bu kesintilerin iadesinin mümkün bulunduğu hakkında.
7401/07/2008B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2Bankadan kullanılan konut geliştirme kredisinin şartlara uygun olması kaydıyla fon kesintisine tabi tutulmaması gerekmekte olup eğer şartlara aykırı olarak yapılmış bir fon kesintisi varsa fazla veya yersiz yapılmış bu kesintilerin iadesinin mümkün bulunacağı hakkında.
7518/06/2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/Kredi kullanım tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen faiz tutarları üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında.
7611/06/2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7“Credit Note” uygulaması sonucu oluşan indirim tutarının yurtdışına transfer edildiği hususunun yukarıda belirtilen yazı ve belgeler ibraz edilmediği sürece peşin ödeme yapıldığı kabul edilmeyeceğinden bu bedel üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması, indirim tutarı dışındaki ithalat bedeli üzerinden ise ödeme şekline bağlı olarak fon kesintisi uygulanması gerektiği hakkında.
7704/06/2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2Peşin olarak gerçekleştirilen ithalat işleminin sehven mal mukabili olarak beyan edilmesi nedeniyle ödenen kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin Şirkete iadesi mümkün bulunduğu hakkında…
7804/06/2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2Türkiye’ye ithali aşamasında tamir ücreti için ödenen kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerinin iadesinin mümkün olup olmadığı hakkında…
7916/05/2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2Ruhsatında hususi yazılan ve ticari faaliyetinde kullanılacağı beyan edilen taşıtın işletme aktifine kaydedilerek durumun Bankanıza belgelenmesi halinde, söz konusu taşıtın alımı için kullanılacak kredi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında.
8015/05/2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-Kusurlu bulunması sebebiyle geri gönderilen ve geri gelen mallara ilişkin hazırlanan faturada ödeme şeklinin mal mukabili gösterildiği belirtilerek yapılan ithalatın kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı hakkında….
8115/05/2008B.07.1.GİB.0.02.68/6804Petrokok ithalinden madencilik fonunun alınmaması konusunda gümrük müdürlüklerine talimat verilip verilmemesi hakkında….
8211/03/2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2Bayi/müşterilere verilecek tedarik kartları aracılığıyla kullandırılacak olan kredinin Limit 1 kısmının diğer krediler kapsamında değerlendirilmesi ve sadece bu limite % 0 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu uygulanması mümkün olduğu hakkında…
8305/03/2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-Yurtdışında kurulu bir demir çelik fabrikasının satın alınması için yurtdışından 2 yılı ödemesiz 10 yıl vadeli olarak kullanılacak döviz kredisi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığı hakkında…
8422/02/2008B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2Konutu teminat göstermek kaydıyla kullanacakların krediler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında….
8515/02/2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2Mevcut ve yeni alınacak konutlar ipotek gösterilmek suretiyle kullandırılacak konut kredilerinin, satın alınacak konutun ekspertiz değerini aşmaması ve doğrudan satıcıya ödenmesi kaydıyla kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulmaması gerektiği hakkında.
8623/01/2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2Doğalgaz ithalatının finansmanı amacıyla kullanılacak krediler ile mal mukabili, kabul kredili ve vadeli akreditif ödeme şekline göre yapılacak doğalgaz ithalatları üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasının mümkün bulunmadığı hakkında.
8718/01/2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2Tescil edilen gümrük beyannamelerinde, ödeme şeklinin kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerinden biri olarak beyan edilmesi halinde, bu ödeme şekillerine göre yapılacak ithalat işlemlerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında.
8814/11/2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2Mal mukabili ödeme şeklinde dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyaların daha sonra kesin ithalinin gerçekleştirildiğinde bu eşyaya ilişkin cezalı kaynak kullanımını destekleme fonu alınıp alınmayacağı hakkında…
8914/11/2007B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2Yurt dışı firma tarafından Türkiye’deki abonelere yönelik olarak yapılan haberleşme hizmeti ile bu hizmete ilişkin olarak şirket tarafından yurt dışındaki firmaya verilen aracılık hizmeti fon kesintisine tabi tutulacak işlemler arasında yer almadığından, söz konusu firmaya gönderilen konuşma ücretlerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığı hakkında.
9029/09/2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-8Yurt dışından sağlanan ortalama vadesi 1 yılı aşan Türk Lirası Kredilerine kaynak kullanımını destekleme fonu istinası uygulanıp uygulanmayacağı hakkında
9103/09/2007B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7Zorunlu nedenlerle iptal edildiği iddia edilen ithalatlar sebebiyle dilekçelerinizde sözü edilen firmalar tarafından ödenen fon kesintilerinin iade edilmesi hakkında…
9202/08/2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-Hesaplama sonucunda bulunacak vadenin bir yıl ve üzeri olması durumunda Banka aracılığı ile kapatılmak istenen krediler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında…
9330/07/2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7Peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemlerinde kaynak kullanımı destekleme fonu uygulaması hakkında
9417/07/2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-8Vadesi 1 yılı aşan mal ithalatlarında kaynak kullanımını destekleme fonu istinası uygulanıp uygulanmayacağı
9515/07/2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-Yurt dışından sağlanacak işletme kredisinin kısım kısım firma hesabına geçirilmesi ve ve bu kredinin geri ödemesinin kredi tutarının tamamının bir seferde yurtdışına transfer edilmesi halinde KKDF Kesintisi uygulanıp uygulanmayacağı hakkında
9607/07/2007B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7Yurt dışı firma tarafından Türkiye’deki abonelere yönelik olarak verilecek haberleşme hizmeti sonucu abonelerden tahsil edilecek konuşma ücretlerinin yurt dışındaki firmaya transfer edilmesi halinde KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında
9703/07/2007B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7Doğalğaz ve petrol arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınan kulelerin revizyonu amacıyla mal mukabili ödeme şekline göre ithal edilen mallar sebebiyle kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında
9801/07/2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7Vadeli bir akreditifin yurtdışı banka aracılığı ile iskonto edilerek bedelinin ihracatçıya ödenmesi durumunda KKDF kesintisi uygulanıp uygulanmayacağı hakkında
9921/06/2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/Konut almak için sahip olunan başka bir konutun ipotek ettirilerek bankadan konut kredisi kullanılması halinde kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi uygulanıp uygulanmayacağı hakkında
10006/06/2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/Açılmış bir akreditif işleminde bedelin bir kısmının makinenin geçici veya kati kabulünden sonra ödeneceği şartının bulunması durumunda Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi uygulanıp uygulanmayacağı hakkında
10106/06/2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan uçak donanım ve işletme malzemesi ithalatı sebebiyle KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında
10204/06/2007B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7Antepodaki eşyayı devralan firmanın serbest dolaşıma giriş beyannamesi düzenlemesi halinde, mal mukabili ödeme şekline göre yapılacak ithalatta, KKDF ödenip ödenmeyeceği hakkında
10304/06/2007B.07.0.GİB.0.02.68/6802-2Yatırım teşvik belgesi kapsamında fazladan kullandırılan kredilere ilişkin olarak hesaplanacak kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi hakkında
10429/05/2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-8Tüketicilere konut alımı için kullandırılan ve halen açık olan krediler, tüketicilerin sahip oldukları konutların teminatı karşılığında kullandırılan krediler ile finansal kiralama yoluyla tüketicilere konut kiralanması durumunda kaynak kullanımı destekleme fonu uygulaması hakkında
10501/05/2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı için gemi ana tahrik sistemine ait malzeme/teçhizat ithalatının kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi uygulaması
10605/04/2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7Kaynak kullanımını destekleme fonu ile cezai faizin ödenmesinden kimin sorumlu olduğu hakkında.
10703/04/2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında fazladan kullandırılan krediye ilişkin olarak hesaplanacak kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ve cezai faizinin ilgili banka genel müdürlüğünden, bağlı bulunduğu vergi dairesince tahsil edilmesi gerektiği hakkında.
10816/03/2007B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerinin iadesi
10906/03/2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7FOB teslim şekline göre yapılan ithalatta, gümrük beyannamesinde ithalatın teslim şeklinin FOB olarak belirtilmesi durumunda, fon kesintisi fiili ithal tarihinden önce bu bedel üzerinden bankalara yatırıldığından daha sonra navlun bedeli için düzenlenen akreditifler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerektiği hakkında.
11001/03/2007B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7Bankadan eğitim ücretlerinin finansmanı amacıyla kullandırılacak kredilerden % 15 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında.
11101/03/2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2Cezai faiz uygulanması gereken KKDF kesintilerinin anılan firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından takip ve tahsili gerektiği hakkında….
11221/02/2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-8İhracat taahhütleri kapatılmayan döviz kredilerine ilişkin olarak kredi sağlayan bankaların sorumlulukları hakkında
11309/12/2006B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7Kısmi bölünme nedeniyle başka bir şirkete devredilen ortalama vadesi bir yıldan uzun olması nedeniyle kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmamış yurtdışı krediye kaynak kullanımını destekleme fonu istinası uygulanıp uygulanmayacağı hakkında
11426/11/2006B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2Faktoring şirketlerinin yurt dışından kullandıkları kredilerde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi
11526/11/2006B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2İhracatın finansmanı için sağlanacak Türk Lirası prefinansman kredilerinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi
11620/11/2006B.07.1.GİB.0.02.68/6811-2Tütün Fonu
11710/11/2006B.07.1.GİB.0.02.68/6802-Bankaya ait gayrimenkullerin vadeli olarak satışlarına ilişkin taksit tutarları ve gecikme faizlerinin diğer krediler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hakkında…
11822/09/2006B.07.1.GİB.0.68/6802-2Vadeli akreditif, mal mukabili ve kabul kredili ödeme şekillerine göre yapılan ithalata ilişkin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin bankaya yatırılmış olduğunu gösterir banka makbuzunun gümrük idarelerine ibrazı gerektiği hakkında…
11924/08/2006B.07.1.GİB.0.68./6802-7İthalat üzerinden %3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında.
12014/08/2006B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı bir geminin satın alınması için kullanılan ortalama vadesi bir yılın altında kalan yurt dışı kaynaklı kredilere uygulanacak kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi
12126/07/2006B.07.1.GİB.0.68/6802-2/Yurtdışından sağlanan döviz kredisinin ortalama vadesinin 1 yılın altına düşmesi halinde, söz konusu kredi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında…
12213/07/2006B.07.1.GİB.0.68/6802-7Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulaması
12330/09/2005B.07.1.GİB.0.68/6802-2/Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemlerine yönelik uzun vadeli kredilerde KKDF kesintisi
Türkçe